Financieel Directeur – (On hold i.v.m. recente ontwikkelingen)

Geef jij richting aan de solide uitbouw van dit mediabedrijf?

Onze opdrachtgever
Onze opdrachtgever is het meest veelzijdige mediabedrijf van Nederland. Zij zijn marktleider in Nederland als het gaat om opname en bewerking van televisieprogramma’s. Dagelijks zijn er ruim 25 programma’s op televisie waar specialisten van deze organisatie aan hebben meegewerkt. Of het nu sport is, een concert, een quiz- of talkshow, een dramaserie of een speelfilm. Maar ook voor de zakelijke markt is onze opdrachtgever een steeds vaker geziene partij. Voor een evenement in hun studio’s bijvoorbeeld, een webcast van een seminar of presentatie, maar ook voor het verzorgen van een digitaal archief van belangrijk audiovisueel materiaal. De organisatie is innovatief met haar digitale oplossingen voor zowel opname, bewerking, uitzending als archivering. Maar voor alles geldt: betrouwbaarheid en kwaliteit staan voorop! Er werken zo’n 500 vaste medewerkers bij deze organisatie en een evenzo groot aantal freelance medewerkers.
Wegens vervanging zijn we op zoek naar een gedreven Financieel Directeur.

Doel van de functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het financiële beleid, in lijn met de strategische uitgangspunten en relevante wet- en regelgeving, gericht op de beheersing van de bedrijfseconomische gang van zaken en betrouwbare analyse en informatie overdracht aan het management, teneinde bij te dragen aan het behalen van de strategische doelstelling van de organisatie.
In deze functie maak je deel uit van het MT, rapporteer je aan de CEO en geef je leiding aan de afdeling Management Support (circa 25 fte).

Belangrijkste resultaatgebieden

 • Opstellen, implementeren en monitoren van het financieel beleid, in lijn met de strategie van de organisatie;
 • Zorgdragen voor correcte, volledige en efficiënte rapportages, analyses en administratievoering op financieel gebied, binnen richtlijnen vanuit de aandeelhouder en in lijn met wet- en regelgeving;
 • Vormgeven, zorgdragen voor de uitvoering en monitoren van de administratieve organisatie en interne controle;
 • Vormgeven en monitoren van het Risicomanagement, in lijn met het gewenste risicoprofiel en relevante wet- en regelgeving;
 • Uitvoeren van analyses met betrekking tot potentiële investeringen, op verzoek dan wel op eigen initiatief;
 • Vormgeven en realiseren van de gewenste waarde van het werkkapitaal en liquiditeitspositie, in lijn met de wensen van de aandeelhouders;
 • Bijdragen aan de strategie vanuit het eigen vakgebied;
 • Inrichten, optimaliseren en aansturen van eigen afdelingen en medewerkers, zowel direct als indirect, in lijn met richtlijnen vanuit HR.


Benodigde competenties

 • Academisch opleiding in relevante studierichting;
 • Aantoonbare succesvolle overeenkomstige ervaring, bij voorkeur in een media(gerelateerde) organisatie;
 • Vaardigheden om zich een goed beeld te vormen van externe en macro-economische ontwikkelingen om zo trends en de impact daarvan op de financiële organisatie te doorzien; geeft op basis daarvan invulling aan de koers en de positionering van de organisatie op financieel terrein;
 • Overziet samenhang in complexe ontwikkelingen en problematiek en maakt heldere analyses; identificeert essenties en prioriteiten; maakt een inschatting van financiële mogelijkheden, risico’s en consequenties, vertaalt dit naar oplossingen;
 • Begrijpt posities en belangen van decision makers en ziet de consequenties van beslissingen en ontwikkelingen voor de eigen organisatie; schat mogelijkheden en risico’s voor de eigen organisatie feilloos in;
 • Overziet en heeft gevoel voor de machtsaspecten en verhoudingen die besluitvorming beïnvloeden (in- en extern); en weet relevante partijen te beïnvloeden en te overtuigen; weet de organisatie te profileren als een aantrekkelijke financiële partner;
 • Creëert commitment en focus door vanuit een helder uitgewerkte financieel beleid te communiceren; stuurt anderen aan op basis van financiële informatie en spreekt hen aan op resultaten;
 • Weet wat de marges zijn en neemt op een weloverwogen manier besluiten vanuit de eigen inschatting van mogelijkheden en risico’s; houdt emotioneel afstand van de situatie en / of betrokkenen en weet op effectieve wijze grenzen te stellen;
 • Respecteert collega’s; is geïnteresseerd in hun inzicht en opvattingen en is bereid de directie als team/eenheid te positioneren; treedt afhankelijk van de situatie op de voor- of achtergrond.


Contact
Ben je geïnteresseerd in deze positie? Neem dan contact met ons en stuur je cv via reactie@aprioriconsulting.nl

Share on print
Share on email

Vacatures

Bekijk alle vacatures.

Open sollicitatie

Met behulp van dit formulier kunt u zich als kandidaat inschrijven bij A Priori.

Over de bescherming van uw gegevens hoeft u zich geen zorgen te maken. In onze privacy verklaring leest u hoe zorgvuldig wij daarmee omgaan.

Contact

A Priori, carrière & organisatieontwikkeling
 • Steenweg 54, 4181 AM, Waardenburg
 • info@aprioriconsulting.nl
 • +31 (0)418 795 196

Met behulp van Google Maps kunt u de routebeschrijving generen. Bekijk hieronder de kaart met ons adres.

Privacy Verklaring

A Priori BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): aprioriconsulting.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): A Priori BV, gevestigd te Steenweg 54, 4181AM Waardenburg, kvk-nummer: 11044636.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door A Priori BV. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via nijemeis@peroux.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@aprioriconsulting.nl.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Ron Arendonk, info@aprioriconsulting.nl.

A Priori maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om u een optimale bezoekerservaring te bieden. We hopen dat u begrijpt dat uw informatie wordt gebruikt voor analyses. Meer informatie over cookies en het gebruik van uw vindt u terug in onze privacy verklaring.